ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28 Ιουνίου, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Βουλιαγμένης 128 στη Γλυφάδα Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.

Δείτε περισσότερα εδώ.