Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

15 Ιουλίου, 2022

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Των κατόχων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της ΕταιρείαςF.G. EUROPE A.E.
Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
Αρ. ΜΑΕ 13413/06/Β/86/111
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 125776001000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών σε Τακτική Γενική Συνέλευση
την 5 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας στην Λεωφόρο
Βουλιαγμένης 128 στη Γλυφάδα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας
διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων, της
εταιρικής χρήσεως 1/1/2021 έως 31/12/2021 με τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2021 έως 31/12/2021.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της
χρήσεως 1/1/2021 έως 31/12/2021.
4. Τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Παροχή αδείας σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του κ.ν. 4548/2018 και έγκριση της σύναψης
συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών
συνδεδεμένων με αυτούς.
7. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του κ.ν. 4548/2018 στα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά
Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία που επιδιώκουν
όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των
Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022, Εταιρικών και
Ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να
δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης
αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος
Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166.74 Γλυφάδα).

Γλυφάδα, 15 Ιουλίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο