Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021

19 Μαΐου, 2021

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Των κατόχων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας
F.G. EUROPE A.E.
Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
Αρ. ΜΑΕ 13413/06/Β/86/111
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 125776001000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης 128 στη Γλυφάδα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020 με τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.

3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.

4. Παροχή αδείας σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του κ.ν. 4548/2018 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς.

5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του κ.ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2021 έως 31/12/2021, Εταιρικών και Ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166.74 Γλυφάδα).

Γλυφάδα, 19, Μαΐου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο