ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16 Νοεμβρίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Των κατόχων Κοινών Ονοµαστικών Μετοχών της Εταιρείας F.G. EUROPE A.E.
Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
Αρ. ΜΑΕ 13413/06/Β/86/111
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 125776001000

Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας και µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. µέτοχοι κάτοχοι κοινών ονοµαστικών µετοχών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Νοεµβρίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 στην έδρα της εταιρείας στην Λεωφόρο Βουλιαγµένης 128 στη Γλυφάδα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ:
1. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων µετοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 49 παρ.5 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
2. ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσµεύσουν τις µετοχές που κατέχουν. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγµένης 128, Τ.Κ. 166.74 Γλυφάδα).

Γλυφάδα, 26 Οκτωβρίου 2020
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο