ΒΙΘΥΝΙΑΣ 248, 18450, ΝΙΚΑΙΑ  
6973874867 & 6937805608