ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΠΑΡΟΥ , 84400, ΠΑΡΟΣ
6944380916