ΑΘ. ΑΡΓΥΡΟΥ 26Α, 62200, ΝΙΓΡΙΤΑ
2322023215
papadimitriou@euronics.gr