ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/9/2017

29 Σεπτεμβρίου, 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/9/2017

Αποτελέσµατα Α΄ εξαµήνου 2017 του Οµίλου της F.G. EUROPE Α.Ε.

• Αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά.
• Αύξηση των εσόδων και των αποτελεσµάτων στον τοµέα της ενέργειας.

Το α΄ εξάµηνο του 2017 οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 19,42%, ανερχόµενες συνολικά σε € 19,06 εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων € 15,96 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2016. Οι πωλήσεις των ∆ιαρκών Καταναλωτικών Αγαθών του Οµίλου σε τρίτους ανεξάρτητους πελάτες, ανήλθαν σε € 47,16 εκατ. έναντι € 47,74 εκατ. αυτών του α΄ εξαµήνου του 2016 οριακά µειωµένες λόγω κυρίως της µείωσης των πωλήσεων από τις θυγατρικές εταιρείες στην Ιταλία και την Τουρκία.

Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού / εσωτερικού της Εταιρείας, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, διαµορφώθηκε σε 58/42 το α΄ εξάµηνο του 2017 έναντι της σχέσης 63/37 της αντίστοιχης περιόδου του 2016.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε € 1,33 εκατ. έναντι κερδών € 1,49 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2016, µειωµένα κατά 10,75%. Η ως άνω µείωση οφείλεται στη σηµαντική επιβάρυνση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της Μητρικής Εταιρείας (λόγω κυρίως της ανόδου της τιµής του ευρώ), µε αποτέλεσµα την αύξηση των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών από 0,57 εκατ. την 30/6/2016 σε 1,01 εκατ. την 30/6/2017 και την ζηµία € 0,76 εκατ., που προέκυψε την 30/6/2017 από την αποτίµηση των παραγώγων.

Δείτε περισσότερα εδώ.