ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/3/2019

26 Μαρτίου, 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/3/2019

Ετήσια Αποτελέσματα 2018 του Ομίλου της F.G. EUROPE Α.Ε.

  • Σημαντική αύξηση κερδών της Εταιρείας και του Ομίλου
  • Αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου στις αγορές των Βαλκανίων, Ιταλίας και Αγγλίας
  • Αύξηση των πωλήσεων λευκών συσκευών ESKIMO

Το 2018 αποτελεί μεταβατική χρονιά δεδομένου ότι το Σεπτέμβριο, υπογράφηκε η συμφωνία πώλησης του 51% της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία, η οποία υλοποιήθηκε αρχάς του 2019. Η συμφωνία προέβλεπε την καταβολή τιμήματος ποσού € 10 εκατ. ποσόν το οποίο ήδη καταβλήθηκε και κατατέθηκε σε πίστωση το
Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας.

Η αγοραπωλησία αυτή έγινε προκειμένου, να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι υπάρχοντες δεσμοί, με το βασικό μας προμηθευτή τη FUJITSU GENERAL Ιαπωνίας, και δια της συνεργασίας αυτής να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην μετονομασθείσα πλέον εταιρεία FUJITSU GENERAL COMMERCIAL AIR CONDITIONING ITALIA SPA, η οποία μετά την εξάντληση του stock της F.G.EUROPE A.E., θα αγοράζει απευθείας από τη FUJITSU GENERAL, γεγονός που θα της δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει να πουλάει σε ανταγωνιστικές τιμές με πολύ καλά περιθώρια κέρδους.

Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής θα είναι να μειωθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης της F.G. EUROPE A.E. κατά ευρώ 15 εκατ. τουλάχιστον, ποσό που μέχρι σήμερα απασχολείτο για την κάλυψη των αναγκών της θυγατρικής της σε πιστώσεις και αποθέματα.

Η θετική αυτή εξέλιξη έχει πολύ καλό αντίκτυπο στη σχέση με το βασικό προμηθευτή της Εταιρείας μας, τη FUJITSU GENERAL και προοιωνίζει αντίστοιχες στρατηγικές μελλοντικές συνεργασίες.

Στις Οικονομικές Καταστάσεις του 2018, οι πωλήσεις της Ιταλίας, εμφανίζονται στις διακοπείσες δραστηριότητες, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. Νο 5 και για λόγους σύγκρισης έγινε αντίστοιχη αναμόρφωση στις πωλήσεις του 2017, ανεξάρτητα εάν η πώληση της θυγατρικής εταιρείας ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2019.

Το 2018 η FG EUROPE συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία, αυξάνοντας τις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών στις αγορές των Βαλκανίων, Ιταλίας και Αγγλίας.

Οι πωλήσεις των Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών του Ομίλου σε εξωτερικούς πελάτες ανήλθαν στα € 83,18 εκατ. έναντι € 86,80 εκατ. του 2017, μειωμένες κατά 4,17%. Οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά, εμφανίζονται μειωμένες κατά 3,79%, διαμορφούμενες στα € 31,46 εκατ. από € 32,70 εκατ. το 2017.

Η σχέση των πωλήσεων εσωτερικού / εξωτερικού το 2018, διαμορφώθηκε σε 40/60, όμοια με αυτή του 2017.

Δείτε περισσότερα εδώ.