Αποτελέσµατα Α΄ εξαµήνου 2018

28 Σεπτεμβρίου, 2018

Αποτελέσµατα Α΄ εξαµήνου 2018

Αποτελέσµατα Α΄ εξαµήνου 2018 του Οµίλου της F.G. EUROPE Α.Ε.

• Μείωση κατά 35,20% του Χρηµατοοικονοµικού Αποτελέσµατος.
• Αύξηση των κερδών προ φόρων της Εταιρείας.
• Πώληση του 51% της θυγατρικής στην Ιταλία.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 1,42 εκατ. έναντι κερδών € 1,33 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2017, αυξηµένα κατά 6,77%. Η αύξηση οφείλεται στη σηµαντική µείωση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της Μητρικής Εταιρείας (από € 3,45 εκατ. την 30/6/2017 σε € 2,12 εκατ., την 30/6/2018).

Το α΄ εξάµηνο του 2018 οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά ανήλθαν σε € 16,78 εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων € 19,06 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2017, σηµειώνοντας µείωση 11,96%.

Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού / εσωτερικού της Εταιρείας, διαµορφώθηκε σε 61/39 το α΄ εξάµηνο του 2018 έναντι της σχέσης 58/42 της αντίστοιχης περιόδου του 2017.

Οι πωλήσεις των ∆ιαρκών Καταναλωτικών Αγαθών του Οµίλου σε τρίτους ανεξάρτητους πελάτες, ανήλθαν σε € 43,70 εκατ. έναντι € 46,95 εκατ. αυτών του α΄ εξαµήνου του 2017, µειωµένες λόγω κυρίως των κλιµατολογικών συνθηκών της περιόδου, οι οποίες δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Δείτε περισσότερα εδώ.